Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Datganiad hygyrchedd

Datganiad hygyrchedd y Rheoleiddiwr Pensiynau (TPR).

Cyhoeddwyd: 23 Medi 2019

Diweddarwyd ddiwethaf: 7 Gorffennaf 2022

Rydym am i'n gwasanaethau ar-lein fod yn gynhwysol fel bod cynifer o bobl â phosibl yn gallu eu defnyddio. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywio'r rhan fwyaf o'n gwasanaethau gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'n gwasanaethau gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'n gwasanaethau gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd yn gweithio i wneud y testun ar ein gwasanaethau mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet (yn Saesneg) gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Mae'r datganiad hwn yn berthnasol i'r meysydd canlynol:

 • thepensionsregulator.gov.uk
 • exchange.thepensionsregulator.gov.uk
 • trusteetoolkit.thepensionsregulator.gov.uk
 • education.thepensionsregulator.gov.uk
 • autoenrol.tpr.gov.uk
 • review.tpr.gov.uk
 • help.thepensionsregulator.gov.uk
 • automation.thepensionsregulator.gov.uk
 • blog.thepensionsregulator.gov.uk

Pa mor hygyrch yw ein gwasanaethau ar-lein

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'n gwasanaethau ar-lein yn gwbl hygyrch. Dyma'r prif faterion a allai effeithio ar rai defnyddwyr:

 • nid yw rhai dogfennau PDF yn hygyrch
 • mae rhai delweddau SVG yn cael ffocws ddwywaith yn Microsoft Internet Explorer 11
 • nid yw rhai gwallau adnabod ar ddilysiadau yn glir ar unwaith

Beth i'w wneud os na allwch gael mynediad at rannau o'n gwasanaethau ar-lein

Os oes angen gwybodaeth arnoch am ein gwasanaethau ar-lein mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordio sain neu braille cysylltwch â ni.

Byddwn yn cydnabod eich cais o fewn pum niwrnod gwaith ac yn ymateb i chi o fewn 20 diwrnod gwaith.

Adrodd am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd ein gwasanaethau ar-lein. Os gwelwch unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd cysylltwch â ni.

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) Rheoliadau Hygyrchedd 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus â'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS) (yn Saesneg).

Gwybodaeth dechnegol am ein gwasanaethau ar-lein a hygyrchedd

Mae TPR wedi ymrwymo i wneud ei wasanaethau ar-lein yn hygyrch, yn unol â Chyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) Rheoliadau Hygyrchedd 2018.

Mae ein gwasanaethau ar-lein yn cydymffurfio'n rhannol â'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 Safon AA (yn Saesneg), oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Problem wedi'i nodi WCAG 2.1 Meini prawf llwyddiant AA Pryd byddwn yn bwriadu ei drwsio

Mae adrannau prif dudalennau yn dirnodau coll.

Rhaid i fotymau tabl y gellir eu didoli gyfleu sut mae data'n cael ei ddidoli.

Defnyddiwch briodoleddau gofynnol ac annilys i gyfleu gwybodaeth.

1.3.1 gwybodaeth a pherthnasoedd
Erbyn Hydref 2022
Pan fydd y dilyniant y cyflwynir cynnwys ynddo yn effeithio ar ei ystyr, gellir pennu dilyniant darllen cywir yn rhaglennol.
1.3.2 dilyniant ystyrlon
Erbyn Hydref 2022
Ni ellir pennu diben elfennau mewnbwn sy'n casglu gwybodaeth bersonol yn rhaglennol.
1.3.5 nodi diben mewnbwn
Erbyn Hydref 2022
Dim ond drwy liw y caiff gwybodaeth ei chyfleu.
1.4.11 cyferbyniad di-destun
Erbyn Hydref 2022
Nid yw rhai cydrannau'n cyflenwi digon o gyferbyniad lliw.
Cyferbyniad lliw 1.4.3  Erbyn Hydref 2022
Mae delweddau SVG yn derbyn ffocws bysellfwrdd yn Internet Explorer 11.
2.4.3 gorchymyn ffocws
Erbyn Hydref 2022
Gall diffyg cydymffurfio HTML gael effaith ar hygyrchedd y dudalen.
4.1.1 dosrannu
Erbyn Hydref 2022
Rhaid cyfleu negeseuon gwall yn awtomatig i ddefnyddwyr meddalwedd darllen sgrin.
4.1.3 negeseuon statws
Erbyn Hydref 2022

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Nid yw llawer o'n dogfennau PDF a Word hŷn yn bodloni safonau hygyrchedd - er enghraifft, efallai na fyddant wedi'u strwythuro fel eu bod yn hygyrch i ddarllenydd sgrin. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 (enw, gwerth rôl).

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio PDFs neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 (yn Saesneg) os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu trwsio dogfennau ymchwil hŷn (yn Saesneg).

Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd a gyhoeddir gennym yn bodloni safonau hygyrchedd.

Sut y gwnaethom brofi'r wefan hon

Profwyd ein gwasanaethau ar-lein ddiwethaf rhwng 22 Gorffennaf a 26 Awst 2021. Cynhaliwyd y profion gan gwmni o'r enw CIVIC (yn Saesneg).

Buom yn archwilio detholiad o 18 tudalen (a dogfennau cysylltiedig) o bob rhan o wefan a blog TPR. Dewiswyd y sampl hon o dudalennau gennym i gynnwys cymaint o wahanol fathau o gynnwys a chynulleidfaoedd â phosibl.

Gwnaethom brofi'r gwasanaethau a'r cynnwys canlynol:

Hafan

 • Hafan TPR

Cofrestru awtomatig

 • Cofrestru awtomatig - cyflogi staff am y tro cyntaf: Cam 2
 • Cyfraniadau'r Cyflogwr

Cynghorwyr busnes

 • Tudalen lanio cynghorwyr busnes
 • Trothwy enillion cofrestru awtomatig

Ymddiriedolwyr

 • Ffurflen cynllun DB a budd cymysg (hybrid)

Llyfrgell ddogfennau

 • Strategaeth TPR: Pensiynau'r dyfodol
 • Canllawiau manwl cofrestru awtomatig
 • Dyletswyddau cyflogwyr a diffinio'r gweithlu: Cyflwyniad i ddyletswyddau'r cyflogwr

Datganiad hygyrchedd

 • Datganiad hygyrchedd

Gweithio i ni

 • Swyddi gwag ar hyn o bryd
 • Peiriannyd Data Azure

Datganiad i'r wasg

 • Datganiad i'r wasg: Annog ymddiriedolwyr a chynghorwyr i helpu i lunio canllawiau ar beryglon hinsawdd

Canlyniadau chwilio

 • Tudalen canlyniadau chwilio

Cwcis

 • Dewisiadau cwcis
 • Baner cwci

Blog

 • Hafan blog
 • Blog post: Sut allwn ni helpu pob arbedwr i gael canlyniadau pensiynau da?

Yr hyn rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn datblygu map ffordd hygyrchedd i ddangos sut a phryd rydym yn bwriadu gwella hygyrchedd ar ein gwasanaethau ar-lein.

Rydym yn profi pob cydran, templed ac ymarferoldeb newydd fel mater o drefn i sicrhau eu bod yn hygyrch cyn i ni eu defnyddio ar y wefan.

Byddwn yn parhau i ddefnyddio gwasanaeth monitro perfformiad awtomataidd i'n hysbysu am unrhyw faterion hygyrchedd sylweddol.

Bydd ein gwasanaethau ar-lein yn parhau i gael eu harchwilio'n rheolaidd gan arbenigwr hygyrchedd annibynnol.